Kari Zev, Skyship Raider MtG Art from byKari Zev, Skyship Raider