Samut, Tyrant Smasher MtG Art from bySamut, Tyrant Smasher